Tekst je preuzet sa:

Šta predstavlja prelom glave radijusa lakta?

Prelom glave radijusa lakta, odnosno prelom glave žbice, najčešći je prelom u laktu. Oko 33% svih preloma lakta otpada upravo na ovu vrstu – prelom gornjeg dela okrajka žbice koji sa glavicom nadlaktice gradi spoljašnji deo zgloba lakta. Nastaje padom na ispruženu šaku, kada je ruka ispružena u laktu i rotirana na unutra, te se sila sa šake prenosi na ručni zglob, potom na žbicu i dolazi do preloma glave žbice.

Često, prilikom preloma može doći i do određenih mekotkivnih i koštanih povreda, koje često budu previđene. Mekotkivne udružene povrede su povrede ligamenata – spoljašnjeg kolateralnog ligamenta u 80% slučajeva, unutrašnjeg kolateralnog ligamenta, kombinacija povrede oba ligamenta ili rascep membrane koja spaja lakticu i žbicu i tom prilikom dolazi i do nestabilnosti u ručnom zglobu. Često sa prelomom glave radijusa lakta dolazi i do preloma laktice, njenog koronoidnog nastavka, olekranona ili čak i do luksacije lakta, uz oštećenje spoljašnjeg kolateralnog ligamenta, što zahteva hiruršku rekonstrukciju.

Simptomi

Prilikom preloma javlja se bol u laktu sa spoljašnje strane, otok, bol pri pokretima, naročito pri izvrtanju i uvrtanju podlaktice. Nekada se javlja i mehanički blok pokreta u laktu zbog umetanja fragmenta kosti u zglobu lakta. Kod udruženih povreda ručnog zgloba javlja se bol u ručnom zglobu i duž podlaktice. Treba posebnu pažnju obratiti na stabilnost zgloba lakta, što bi ukazivalo na neku od povreda ligamenata.

Radi definitivne procene stanja u laktu nekada se može dati lokalni anestetik u zglob lakta da bi se omogućilo adekvatno testiranje u smislu da li postoji mehanički blok ili nestabilnost lakta, jer zbog bolova pacijent se često brani, te testiranje nije adekvatno.

Lečenje

Lečenje može biti neoperativno i operativno.

 • Glavni cilj neoperativnog lečenja je dobiti dobre pokrete u laktu i povratiti funkciju lakta. Zato bez obzira što je za srastanje preloma potreban duži vremenski perod imobilizacija u vidu mitele ili trougle marame se postavlja najduže 1-2 nedelje i pacijent započinje sa pokretima u laktu što je ranije moguće, bez obzira na bolove koje povremeno oseća. Na ovaj način se brže vraća funkcija lakta, nasuprot dugotrajnoj imobilizaciji koja vodi u kontrakturu lakta. Naravno, ovaj vid lečenja rezervisan je za prelome glave radiusa bez pomeranja ili sa minimalnim pomeranjem, kod kojeg nema mehaničkog bloka ili nestabilnosti u zglobu lakta.

 • Operativno lečenje preloma omogućava očuvanje konfiguracije zgloba izmedju glave žbice i glavice donjeg okrajka nadlaktice, a pre svega očuvanje dužine žbice, odnosno glave, i stabilizaciju nestabilnog lakta rekonstrukcijom ligamenata. Najnovija upustva za lečenje preloma glave radiusa nikako ne dopuštaju ranije često korišćenu hiruršku metodu vađenja polomljenog fragmenta, jer se na taj način gubi dužina žbice, dolazi do nestabilnosti u laktu, ali i u ručnom zglobu, kao i posledičnog propadanja hrskavice, degenerativnog oboljenja – artroze. Danas se preporučuje očuvanje glave radijusa po svaku cenu, bilo da se radi o prostoj hirurškoj repoziciji, osteosinteza fragmenata, slobodnim šrafovima ili pločom i šrafovima, naravno uz rekonstrukciju ligamenata (kolateralnih i anularnog ligamenta). Kod jako dislociranih preloma, kod kojih rekonstrukcija nije moguća ili se ne može rekonstruisati glava radijusa na zadovoljavajući način, preporučuje se ugradnja proteze glavice radiusa, radi očuvanja dužine žbice i stabilnosti lakta.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije lakta i ručnog zgloba

 • Artroskopija lakta

  sa eventualnim "release" ili vađenjem stranog tela

  333,600.00

 • Stabilizacija nestabilnog lakta

  426,720.00

 • Osteosinteza lakta

  667.000,00 - 800.400,00

 • Osteosinteza preloma lakta kod dece

  373.800,00 - 460.800,00

 • Osteosinteza podlaktice

  480.000,00 . 547.000,00

 • Osteosinteza ručnog zgloba

  560,400.00

Terapija plazmom bogatom trombocitima

 • Terapija plazmom bogatom trombocitima

  25.560,00