Rekonstruktivna mikrohirurgija je hirurška disciplina u kojoj se koriste precizni instrumenti i specijalizovani mikroskopi (ili posebne naočare) u cilju reparacije složenih struktura, kao što su mali krvni sudovi, nervi i tetive. Ovo polje je medicine je od velikog značaja za vraćanje forme i funkcije osobama koje su pretrpele telesno oštećenje traumom, zbog karcinoma i ga imaju usled urođene anomalije.

Mikrohirurgijom se koriste hirurzi za obavljanje specifičnih procedura uključujući prenos tkiva sa jednog dela tela na drugi (slobodni transfer tkiva), ponovno spajanje odsečenih delova (replantacija) i transplantaciju kompozitnog tkiva.

Mikrohirurške procedure predstavljaju širok spektar visoko individualizovanih operacija. Mikrohirurška rekonstrukcija je tipično rezervisana za složene probleme rekonstruktivne hirurgije kada su druge opcije (primarno zatvaranje, presađivanje kože, lokalni ili regionalni transfer režnja) neadekvatne.

Cenovnik

Nervi

 • Direktna sutura jednog nerva u nivou prsta

  177.000,00

 • Direktna sutura jednog nerva u nivou dlana i ručnog zgloba

  196.800,00

 • Direktna sutura više nerava u nivou prsta

  170.460,00 + 59.040,00 po nervu

 • Direktna sutura više nerava u nivou dlana i ručnog zgloba

  196.800,00 + 72.600,00 po nervu

 • Dekompresija n. ulnarisa u kubitalnom tunelu

  236.400,00

 • Dekompresija n. ulnarisa u Guyon-ovom kanalu

  170.460,00

 • Dekompresija n. medianusa u karpalnom tunelu

  144.600,00

 • Transplatacija jednog nerva sa uzimanjem grafta sa iste ruke

  459.000,00

 • Transplatacija jednog ili više nerava sa uzimanjem transplatata sa druge ruke

  459.000,00 + 91.800,00 po nervu

 • Transplatacija jedne ili više tetiva ili nerava uzimanjem grafta sa noge

  393.600,00 + 131.400,00 po nervu ili tetivi

 • Transplatacija jedne ili više tetiva ili nerava uzimanjem grafta sa noge

  393.600,00 + 131.400,00 po nervu ili tetivi

 • Transpozicija prednjeg interosealnog nerva kod visokih lezija n. ulnarisa

  524.460,00

Tetive

 • Korekcija kontrakture zgloba prsta šake

  118.200,00

 • "Trigger-finger"

  91.800,00

 • Karpal-tunel sindrom

  105.000,00

 • De Quervainov tenosinovitis

  105.000,00

 • Sekundarna reparacija rupture ekstenzorne tetive u distalnom interfalangealnom zglobu

  144.240,00

 • Direktna sutura jedne ekstenzorne tetive - primarna

  105.000,00

 • Direktna sutura više ekstenzornih tetiva

  118.200,00 + 39.600,00 po tetivi

 • Direktna sutura jedne fleksorne tetive

  236.400,00

 • Direktna sutura vise fleksornih tetiva

  236.400,00 + 45.900,00 po tetivi

 • Dupuytren-ova kontraktura koja zahvata jedan prst

  196.800,00

 • Dupuytren-ova kontraktura koja zahvata dva ili više prstiju

  275.400,00

 • Ligamentoplastika kolateralnog ligamenta prvog metakrpofalangealnog zgloba slobodnim tetivnim graftom ili reinsercija navedenog ligamenta nakon sveže povrede

  275.400,00

 • Transplatacija tetive sa uzimanjem grafta sa iste ruke (dva akta)

  328.200,00 po aktu

 • Transplatacija jedne ili više tetiva sa uzimanjem transplatata sa druge ruke (dva akta)

  393.600,00 + 91,800,00 po tetivi

 • Transplatacija jedne ili više tetiva ili nerava uzimanjem grafta sa noge

  393.600,00 + 131.400,00 po nervu ili tetivi

 • Ligamentarne rekonstrukcije interkarpalne nestabilnosti i nestabilnosti DRUJ-a

  459.000,00

 • Transpozicije tetiva kod povrede nerava

  498.600,00

 • Transpozicija tetiva opružača kažiprsta kod povrede tetive dugog opružača palca

  262.260,00

 • Revizija tetiva i nerava (postoperativno ili nakon povrede) i transplatacija jednog digitalnog nerva

  328.200,00

Kosti i zglobovi

 • Sinoviektomija

  170.460,00

 • Kapsulotomija

  163.920,00 + 65.580,00 po zglobu

 • Mukozne ciste sitnih zglobova šake

  79.200,00

 • Artrodeza zgloba prsta šake

  105.000,00

 • Osteosinteza jedne falange prsta

  (nije uračunat ugradni materijal)

  196.800,00

 • Osteosinteza više falangi prstiju

  (nije uračunat ugradni materijal)

  196.800,00

 • Osteosinteza jedne metakarpalne kosti

  236.400,00

 • Osteosinteza više metakarpalnih kostiju

  236.400,00 + 65.580,00 po kosti

 • Biopsija kostiju karpusa

  196.800,00

 • Korekcija deformiteta prstiju (Boutonniere ili Swan neck)

  275.400,00

 • Kiretaža koštane ciste metakarpusa ili falange sa osteoplastikom

  196.800,00

 • Trapezektomija sa ligamentoplastikom prvog karpometakarpalnog zgloba

  393.600,00

 • Osteoplastika nesraslih preloma skafoidne kosti slobodnim koštanim graftom

  393.600,00

 • Osteosinteza distalnog radijusa

  367.200,00

 • Korektivna osteotomija distalnog radijusa

  459.000,00

 • Karpektomija proksimalnog reda ručja

  393.600,00

 • Interkarpalna artrodeza

  459.000,00

 • Artrodeza ručnog zgloba

  459.000,00

 • Osteoplastika vaskularnim koštanim graftom

  655.800,00

 • Amputacija prsta

  131.160,00 + 45.840,00 po prstu

Meka tkiva

 • Uklanjanje stranog tela iz mekog tkiva prstiju

  65.580,00

 • Pokrivanje defekta vrha prsta lokalnim režnjem

  104.940,00

 • Higrom na dorzumu ručja

  105.000,00

 • Ekstirpacija volarnog higroma ručnog zgloba

  170.400,00

 • Uklanjanje tumorskih promena prstiju

  105.000,00

 • Pokrivanje mekotkivnih defekata šake aksijalnim režnjem

  459.000,00

 • Pokrivanje defekata ekstremiteta fasciokutanim i mišićnim režnjevima

  459.000,00

 • Pokrivanje defekata ekstremiteta slobodnim režnjevima

  655.800,00