Šta su polipi debelog creva?

Polipi debelog crevа i rektuma predstavljaju benigne tumore (dobroćudne tvorevine), koje se relativno često javljaju u populaciji. Mogu biti solitarni ili multipli, i različite veličine i oblika. U najvećem broju slučajeva su malih dimenzija, do 1cm, ali ima i većih do 5cm ili pak onih koji obuhvataju ceo krug creva. Iаko je većinа bezopаsna, od posebnog značaja je što polipi predstavljaju prekancerozno stanje, tj. da neki tokom vremena mogu da se maligno izmene.

Postoje tri osnovnа tipа polipа debelog crevа:

 • Adenomаtozni - oko dve trećine svih polipа pripadaju ovoj kаtegoriji. Iako mali broj maligno alteriše, skoro svi kanceri su adenomatoznog porekla.

 • Hiperplаstični - se jаvljаju nаjčešće u sigmoidnom kolonu i rektumu (završni deo debelog creva), obično su manji i vrlo retko postaju maligni.

 • Zаpаljenski - se javljaju kod zapaljenskih oboljenja organa digestivnog trakta (Kronova bolest i ulcerozni kolitis).

Većina bolesnika koji imaju polipe debelog creva nema nikakvih tegoba. U retkim slučajevima može se javiti krv u stolici. Znatno češće su situacije u kojima postoji krvarenje, koje se ne može videti okom, tzv. mikroskopsko ili okultno krvarenje. Ono se može otkriti posebnim metodama testiranja stolice na tragove krvi (FOBT). Često kod tih osoba postoji i anemija. Ako su polipi jako veliki, može se javiti i poremećaj u funkciji creva u smislu otežanog pražnjenja/zatvora ili postojanja proliva, praćeno većom količinom sluzi u stolici.

Uzrok nastanka polipa debelog creva i rektuma nije kompletno poznat. Veruje se su za nastanak odgovorni nasledni faktori u kombinaciji stanjem organizma i sa činiocima iz spoljašnje sredine. Na prvom mestu su godine starosti, jer većina pacijenata sa polipima kolona ima više od 45 godina, potom zapaljenske bolesti creva poput Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa koje povećavaju rizik za nastanak polipa, kao i stil života - pušenje i аlkohol (pušаči imaju 20 posto veće šаnse dа razviju polip kolona, a ukoliko istovremeno konzumirаju аlkohol, rizik se povećаvа još više), sedetorni nаčin životа (smanjen nivo fizičke sktivnosti prouzrokuje zatvor koji deluje iritativno na crevnu sluzokožu), kao i prekomerna telesna težina. Još jedаn bitan fаktor rizikа zа nastanak polipа debelog crevа je genetskа mutаcijа.

Dijagnostika

Budući da većina polipa ne uzrokuje nikakve simptome, rano otkrivanje je od posebnog značaja u prevenciji karcinoma, jer polipi predstavljaju prekancerozno stanje. Premda postoji čitav niz različitih metoda koje se više ili manje uspešno koriste u otkrivanju polipa debelog creva, "zlatni standard" je i dalje kolonoskopija. To je i jedini pregled tokom koga se viđeni polip može odstraniti. Polipi se mogu videti i tokom CT/MR kolografije, ali se tokom tog pregleda polipi ne mogu odstraniti.

Uklanjanje polipa - polipektomija

Polipektomija se obično radi u toku kolonoskopije, kako se pacijent ne bi ponovo pripremao za pregled. Veliki procenat polipa se može odmah skinuti, a ukoliko postoji veći broj polipa, uklanjanje se može raditi i iz više puta. U manjem broju slučajeva je potrebna hospitalizacija i hirurško lečenje, pre svega ukoliko su polipi veliki ili sumnjivi na malignu alteraciju.

Postoji više tehnika za otklanjanje polipa. Samu tehniku bira endoskopista - lekar koji radi pregled, a u zavisno od polipa, njegove veličine, pozicije, težine odstranjivanja i raznih drugih parametara. Polipi se mogu odstraniti forcepsom tj. instrumentom koji na vrhu ima mala klješta kojima se polip odstrani, kao i omčom tj. "hladnom omčom". Polipektomija "hladnom omčom" tj. bez struje, je odličan način otklanjanja manjih polipa, koji su prečnika do 10mm. Kada su polipi veći onda se moraju otkloniti omčom kroz koju se propušta struja, koja ciljano seče polip i isušuje mesto delovanja, što sprečava dalje potencijalno krvarenje. Kod otklanjanja velikih polipa koristi se i posebnu omča "endoloop", kojom se stegne baza polipa pre skidanja istog, da bi se sprečilo ili smanjilo potencijalno krvarenje. U najvećem broju slučajeva koagulacija (zaustavljanje krvarenja) je trenutna, tako da nema krvarenja. Ako su polipi veliki, sesilni - bez peteljke, ili zahvataju veći deo creva, onda se radi intervencija koja se zove mukozektomija, tako što se pored polipa otkloni i dublji sloj tkiva.

Dalje se sprovodi histopatološka analiza, kako bi se procenilo da li je polip skinut u celosti ili delimično, da li postoji maligna alteracija, i da bi se planirala dalja kontrolna dijagnostika tj. kolonoskopija.

Značaj kontrolnih pregleda

Polipi kolona se mogu ponovo javiti posle skidanja. Iz tog razloga je potrebno praćenje. Vrlo je bitno biti suguran da je prethodni polip skinut u potpunosti kao i pratiti da li je došlo eventualno do pojave novih polipa. Verovatnoća javljanja ponovnog polipa na istom ili drugom mestu je oko 30% više u odnosu na ljude koji nisu nikada imali polip.

Moguće komplikacije

U najvećem broju slučajeva nema komplikacija i pacijent se oseća potpuno dobro. Ponekad se može javiti nadimanje ili blagi grčevi. Retko se javlja krvarenje, i to obično neposredno po uklanjanu polipa, tako da se ono uspešno rešava u toku same kolonoskopije. Vrlo retko dolazi do povrede zida creva, pojave povišene temperature i infekcije, a u najmanjem procentu se mora hirurški intervenisati.

Porodična polipoza creva

Porodična polipoza creva je retko nasledno oboljenje koje se karakteriše prisustvom izuzetno velikog broja polipa u debelom crevu i rektumu, pri čemu se iz istih često razvija karcinom.

Metod izbora u lečenju je hirurški, gde se vrši odstranjivanje celog debelog creva (kolektomija sa ileoproktostomijom). Neretko posle ovih intervencija dolazi do regresije polipa rektuma. Posle operacije treba redovno vršiti kontrolne preglede rektuma i preostale ili novonastale polipe odstraniti sigmoidoskopskim putem. Ukoliko je to neizvodljivo, treba odstraniti i rektum (protektomija).

U slučaju da se oboljenje iziskuje hirurško rešavanje, na raspolaganju su Vam usluge naših stručnjaka iz oblasti hirurgije.

Cenovnik

Usluge

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Proktološki pregled sa anoskopijom

  5.000,00

 • Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom

  3.900,00

 • Kolonoskopija

  21.111,00

 • Kolonoskopija

  intravenska anestezija

  24.445,00