Hirurgija perifernih nerava u opstoj bolnici Medical cenar u BeograduNa ishod hirurškog lečenja povreda perifernih nerava utiče niz faktora kao što su starost bolesnika, funkcionalni tip nerva, vreme operacije, i karakteristike povrede koje uključuju mehanizam povređivanja, visinu povrede i dužinu defekta, a u vezi sa tim i osnovni prognostički faktor za ishod mikrohirurške operacije povredenog nerva, vrstu mikrohirurške operacije. Prema našim iskustvima, osnovni prognostički faktori su opšti, tj. vreme operacije i starost bolesnika, kao i dužina defekta kod nervne transplantacije. Lečenje zavisi od mnogih faktora, uključujući tu vreme i tip nervne povrede, udružene poremećaje, i opšte stanje bolesnika. Kada je to moguće, kod akutno oštećenog živca potrebno je pokušati načiniti anastomozu sa oba kraja. U starih povreda nerva, dobri rezultati se postižu 1-2 godine posle povrede, uklanjanjem ožiljaka, resekcijom neuroma, transplantacijom nerva i drugim hirurškim postupcima.

Periferne povrede nerva nastaju od proste kontuzije koja dovodi do privremene disfunkcije, pa do kompletne anatomske sekcije koja pak dovodi do totalnog prekida funkcije; može nastati prilikom laceracije, preloma kostiju, povreda u vidu nagnječenja, ili prilikom penetrantnih povreda. U ranoj akutnoj fazi povrede tkiva, bol i druge okolnosti mogu smetati prilikom uzimanja testova motorne i senzorne funkcije. Tinelov znak (bockajuće senzacije duž puta zahvaćenog nerva) se može dobiti posle akutne faze perku šijom nerva ili njegove okoline. U nekim starim povredama nerva zapažene su i trofične promene na noktima i koži, kao i bolne kožne ulceracije. Elektrodijagnostički testovi su korisni u otkrivanju stepena i prirode nervnog oboljenja.