Endoskopija kolena u  opstoj bolnici Medical CentarArtroskopska hirurgija predstavlja jednu od mnogih grana iz sve šire porodice minimalno invazivne endoskopske hirurgije. Bukvalno prevedeno artroskopija znači posmatranje zgloba. Mogli bi i da kažemo da je to zgodan način da zavirimo u spolja nepristupačan i hermetički zatvoren prostor zgloba, da bez otvaranja zglobne kapsule pregledamo i ispitamo sve strukture unutrašnjosti zgloba, i da, sem posmatranja, preduzmemo i terapijske zahvate.
Lekare je odavno počela da zanima mogućnost da pogledaju neposredno u unutrašnjost organizma. Prvi takvi aparati bili su namenjeni za posmatranje telesnih šupljina: bešike, rektuma, vagine, nosne šupljine, uretre, abscesnih šupljina. Prvi put se endoskopija pominje 1806. g. (Bozzini). Kao izvor svetla korišćene su voštane svetiljke, mešavina terpentina i alkohola, petroleja i kamfora, upaljena magnetna traka, čak i svici. Počeci su bili nezgrapni i često opasni po hirurga i pacijenta. Upotreba instrumenta je bila bolna, osvetljenost slaba, a vidno polje malo. Operacija je bila izazov: za pacijenta, hirurga i asistenta.

Za artroskopsku hirurgiju koristi se specifična tehnika i instrumenti. Optika kojom se vrši posmatranje je cev duga 10-14 cm, promera 4mm, na vrhu pod uglom najčešće 30°. Uvodi se u zglob kroz košuljicu-troakar, kroz koju se upumpava i tečni medijum u zglob. Na optiku se nastavlja kamera koja prenosi uvećanu sliku do TV ekrana na kom se posmatra tok operacije, a izvor svetla je ksenonska lampa optičkim kablom povezana sa optikom. Instrumentarijum je prilagođen radu u uskom, malom prostoru. Osnovni instrumentarijum su: probne kukice, seckalice, grickalice, artroskopski noževi klasični ili električni, hvatalice, ravni ili pod uglom da se lakše dospe do udaljenijih područja. Vrhovi instrumenata su veličine oko 2-3mm. Za rekonstruktivne operacije konstruisani su odgovarajući specifični instrumenti. Zglob se širi pasivnim padom ili artropumpom ubacivanom tečnošću ( fiziološki rastvor, Ringerov laktat, ,54% Manitol i 2,7% Sorbitol-Ispirol), koja omogućava dobijanje ''akvarijum'' efekta.

Prve artroskopske operacije urađene su na zglobu kolena, jer je to najveći zglob, i najlakše dostupan artroskopskim procedurama, ali se operacije izvode i na ostalim zglobovima: ramena, lakta, skočnom zglobu, kičma, karpalni tunel.

Zglob kolena je zbog svoje izloženosti najčešće povređivani zglob čovečjeg tela, a njegova anatomska struktura i fiziološka uloga čine te povrede raznovrsnim, često kombinovanim i komplikovanim. Povrede mogu da budu najrazličitijeg tipa, od lakih kontuzija i distorzija, preko složenih povreda ligamentarnog aparata i meniskusa, do preloma, iščašenja i luksacionih preloma, neki put udruženih i sa prekidom neurovaskularnih elemenata u poplitealnoj jami.

Sportski traumatizam zauzima u novije vreme sve značajnije mesto u opštem traumatizmu. Pogođeni su uglavnom mladi ljudi, i adekvatno lečenje omogućava brz i uspešan povratak normalnim aktivnostima, bez uticaja na kvalitet života, rada i bavljenja sportom.

Savremena dijagnostika i lečenje praktično celokupne patologije i povreda kolena ne može se zamisliti bez artroskopije i artroskopske hirurgije. Ova relativno mlada grana hirurgije, predstavlja jedno od najvećih dostignuća 20-og veka u hirurgiji kolena. Koleno kao najveci zglob čoveka je najčešće izloženo povredama pri svakodnevnim i sportskim aktivnostima. Pri tome često dolazi do oštećenja meniskusa čija je uloga u komplikovanoj biomehanici zgloba kolena višestruka: povećavaju kongruentnost zglobnih površina, prenose opterećenje sa femura na tibiju, učestvuju u održavanju stabilnosti kolena, klizanju zglobnih površina, i imaju značajnu ulogu u lubrifikaciji zgloba i zaštiti zglobne hrskavice.